Најнови наслови со кои го надополнуваме и заокружуваме нашиот лектирен фонд!

остапни се сите слободни лектири од програмата за основно образование !!!
Новите 195 единици се првиот дел од проектот на библиотеката кој е поддржан од Министерството за култура и Програмата за проекти од национален интерес за 2022г.

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар