Список на вработени

Стручна служба:
Сузана Цветкова – СП Библиотекар

Цвета Јанева – СП Библиотекар

Виолета Панова – СП Библиотекар

Катерина Данаилова – Библиотекар

Телефон за контаткт во стручната служба : 076 232 501

Административна служба:

Данијела Николовска – Самостоен Референт за правни работи и работи со човечки ресурси

Телефон за контакт во административната служба : 043 361 616

Помошно техничка служба:

Телефон за контаткт на помошно техничката служба : 076 232 501

Овластено контакт лице за пристип до информации од јавен карактер:

Данијела Николовска

Тел. 043361616/ 076232501

E-mail : [email protected]

Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се поднесе усно, писмено или по електронски пат. Барањето усно може да се поднесе преку контакт на телефонските броеви на службените лица. Писмено барањето се доставува до архивата библиотеката или по електронски пат на е-маил. Како образец за доставување на барањето може да се користи барањето за пристап до информации од јавен карактер достапно на веб страницата

Директор

М-р. Катерина Данаилова

Тел. 076 602 177

Биографија

Катерина Данаилова е родена 29.04.1978г.

Во 2012г. магистрира на Филозовскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, на групата „Образовен менаџмент“

Во 2001г. дипломира на катедрата по Општа и компаратива книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Скопје

Од странски јазици има одлично познавање на Англиски и Грчки јазик.

Работно искуство:

Од 2012година е вршител на функцијата Директор на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино

2010 – 2012  Детски едукативен  центар Happyland – Неготино – Управител

2008 – 2011 МОФ (Младински образовен форум) -Проектен координатор

2007 – 2008  Комора за економска соработка на Р.Грција во РСМ- Соработник преведувач

2002 –  2007 Кирсоф оптикалс,  Менаџмент и комерција

1999 –  2001 МРТВ,  Соработник во детска редакција

Достигнувања:

Со докажаната иновативна работа во Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино Катерина Данаилова е избрана за  меѓународен библиотечен  иноватор во меѓународната мрежа на библиотеки иноватори „ИНЕЛИ“ Балканс.

Во 2016г. ја прими наградата за библиотека на Годината со иновативните сервиси воведени во функционирањето на библиотеката.

Ја има објавено книгата „Со јатото на птиците“(1998), додека потоа нејзината книжевна работа ја одбележуваат пишувани и реализирани сценарија за детската програма во македонската национална телевизија, како и раскази, есеи и книжевни критики кои се објавени во антологии, печатени и интернет книжевни изданија.

Има добиено повеќе книжевни награди