negotiaance
Напишано од Tvoja Biblioteka

ОДЛУКА За избор на Стручен соработник за заштита на културно наследство – Библиотекар

Врз основа на Член 77-ѓ и 77-е од Законот за Култура („Службен весник на РМ“, број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18), в.д. директорот на Локална библиотека „СтрашоПинџур“ Неготино,  донесе
                                                        ОДЛУКА

За избор на 1 (еден) извршител – кандидат за работно место Стручен соработник за заштита на културно наследство – Библиотекар

  1. За извршител на работно место Стручен соработник за заштита на културно наследство – Библиотекар, во стручна служба, во Локална библиотека  „Страшо Пинџур“ Неготино е избрана Катерина Данаилова. Именуваната ќе биде вработена на работното место за што ќе се донесе посебно решение за вработување
  2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето

О б р а з л о ж е н и е

Комисијата за селекција на вработување по јавен оглас, формирана со решение од Градоначалник на О.Неготино бр.09-657/1 од 12.12.2019г, во функција на спроведување на постапка за вработување по оглас за вработување на давател на услуги, објавен на 27.11.2019г. во дневните весници: Слободен печат, Лајме и Вечер, спроведе постапка за селекција на пристигнатите пријави со документи и интервју, при што достави   Известување (бр. 09-657/4 од 12.12.2019г.) со предлог за избор на кандидат за вработување на работно место: Стручен соработник за заштита на културно наследство Шифра КУЛ 03 04Д 03 – Библиотекар.

Врз основа на на Предлогот за вработување на кандидатот, в.д.директорот на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино, изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука.

 

 

 

 ВД Директор:

Виолета Панова

negotiaance
Напишано од Tvoja Biblioteka

ЈАВЕН  ОГЛАС – Стручен соработник за заштита на културно наследство

Врз основа на Член 77-г од Законот за Култура („Службен весник на РМ“, број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18) и Член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“, број 75/15) Локална Библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино објавува :

За вработување на еден (1)извршител на неопределено работно време на работно место Стручен соработник за заштита на културно наследство Шифра:  КУЛ 03 04 Д03 001, со полно работно време (40 часа). Основна плата  26.394.00ден.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови : Да е државјанин на Р.Македонија, да  има општа здрастевена способност и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна  за вршење професија, дејност или должност. Кандидатите покрај исполнување на општите услови според Закон за работни односи треба да исполнуваат и посебни услови:

Високо образование – 240 кредити (Наука за книжевноста или Библиотекарство и документација).  Најмалку една година  работно искуство. Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење

Документите се доставуваат во оригинал или заверени на нотар.

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето

Локална Библиотека – Неготино

 

Напишано од Tvoja Biblioteka

ОГЛАС

Врз основа на Член 77-г од Законот за Култура („Службен весник на РМ“, број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18) и Член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“, број 75/15) Локална Библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино објавува :

Ј А В Е Н  О Г Л А С

            За вработување на еден (1)извршител на неопределено работно време на работно место – Самостоен библиотекарски помошник,  со полно работно време (40 часа). Основна плата 14.600.00 ден

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови : Да е државјанин на Р.Македонија, да  има општа здрастевена способност и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна  за вршење професија, дејност или должност. Кандидатите покрај исполнување на општите услови според Закон за работни односи треба да исполнуваат и посебни услови:

Средно- гимназиски смер или Вишо или Високо образование (Наука за книжевноста или Библиотекарство  и документација или Педагогија).  Најмалку две години  работно искуство. Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

Документите се доставуваат во оригинал или заверени на нотар.

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето

Локална Библиотека – Неготино

1 2 3 4 5