Услуги

Библиотеката нуди бесплатна чланарина на лица од социјален ризик и лица со попреченост. За лица со попреченост библиотеката врши и достава на книга!“