Натпревар и избор на„Најчитатели“

Секоја година Библиотеката го промовира читањето и читателската култура со натпревар и избор на „Најчитатели“ (во категории деца и возрасни)

Tvoja Biblioteka

Tvoja Biblioteka

Отавете коментар